P01 Alamo Mountain and the Cornudas Mountains, March, 2006.JPG
P02 Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P03 Route up Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P04 Clambering up Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P05 Guadelupe Mountains, from summit of Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P06 Franklin Mountains, from summit of Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P07 Looking across summit of Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P08 Lichens on Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P09 Petroglyph on East shoulder of Alamo Mountain, March, 2006.JPG
P10 Looking North from Alamo Mountain, March, 2006.JPG